Wyprawka szkolna 2014/2015
Opublikowano dnia 19-08-2014 o godz. 21:32
Opracowanie: pedagog

Z tej formy pomocy mogą skorzystać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczną naukę w klasie III liceum ogólnokształcącego oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Aby otrzymać fundusze na zakup podręczników należy spełnić jedno z trzech kryteriów : a) dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 539 zł; b) jeden z przypadków określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej – w tym przypadku należy złożyć uzasadnienie do wniosku (Dyrektor szkoły ma pulę 5% i ocenia indywidualną sytuację życiową rodziny, czy uzasadniona jest pomoc państwa); c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego do dnia 4 września 2014 r.

<<< WSTECZ