Wybory Samorządowe 2014
Opublikowano dnia 13-11-2014 o godz. 22:24
Opracowanie: DP

16 listopada 2014 roku w Polsce odbędą się wybory samorządowe. W naszej szkole są już osoby uprawnione do głosowania, w związku z czym wiedza na ten temat jest jak najbardziej przydatna.

 

Co 4 lata społeczeństwo ma możliwość wyboru członków organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, czyli rad gmin, rad powiatów (miast na prawach powiatu), sejmików województw oraz (od 2002) jednoosobowych organów wykonawczych gmin – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

 

Waga tych wyborów jest znacząca, ponieważ działania wyżej wymienionych instytucji dotyczą nas, jako społeczeństwo, najbardziej, o czym stanowi Artykuł 163. Konstytucji Rzeczypospolitej: „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”.

 

Najmniejszą jednostką podziału administracyjnego jest gmina, której organami są: rada gminy o kompetencjach uchwałodawczych i kontrolnych oraz wójt (na terenie wiejskim), burmistrz (w gminach miejskich), prezydent miasta (w miastach liczących powyżej 100 000 mieszkańców), mający władzę wykonawczą. Do podstawowych zadań władz gminy należy dbałość o infrastrukturę techniczną i społeczną, bezpieczeństwo i porządek publiczny, ład przestrzenny i ekologiczny, edukację publiczną, a także zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz.

 

Powiat może obejmować kilka gmin (powiat ziemski) lub teren miasta będącego gminą na prawach powiatu (powiat grodzki). Organy władzy powiatowej to: rada powiatu, w którego skład wchodzą radni, wybierani w wyborach powiatowych i zarząd powiatu, wybierany przez radę powiatu. Przewodniczący zarządu powiatu to starosta. Rada powiatu zajmuje się masowym transportem zbiorowym, drogami powiatowymi, rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy, ochroną środowiska, polityką prorodzinną, ochroną praw konsumenta oraz promocją powiatu.

 

Sejmik województwa jest organem stanowiącym akty prawa miejscowego i kontrolnym województwa. W jego skład wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 30 w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców. Do jego kompetencji należy przede wszystkim: stanowienie aktów prawa miejscowego, uchwalanie strategii rozwoju województwa i planu zagospodarowania przestrzennego oraz określanie zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim.

 

Tegoroczne wybory będą pierwszymi przeprowadzonymi na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego, który reguluje prawo wyborcze, uchwalonego za pomocą ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku przez Sejm Rzeczypospolitej. Znowelizowano ją kilkukrotnie, ostatnia zmiana weszła w życie w 2014 roku.

 

Nie bądź obojętny - idź na wybory!

 

Logotyp pobrany ze strony: http://www.maszglos.pl/o-nas/logotypy/

 

 

Nicole Wójcik, klasa 2c

„Obserwator”

<<< WSTECZ