UWAGA MATURZYŚCI!
Opublikowano dnia 09-05-2016 o godz. 23:33
Opracowanie: pedagog

Agencja Nieruchomości Rolnych informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XV edycję Programu Stypendiów Pomostowych.    O stypendia na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym oraz spełniają następujące kryteria:

są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka; pochodzą z rodzin popegeerowskich (rodzice zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę przez co najmniej 2 lata), mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, należą do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł lub 1480 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód netto wyliczony w czerwcu 2016 r.) osiągnęli na egzaminie maturalnym min. 90 punktów, liczonych zgodnie z algorytmem liczenia punktów, który jest zamieszczony w załączniku do Regulaminu stypendiów. Stypendium na pierwszy rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Kandydat do stypendium, spełniający warunki, po przyjęciu na studia zobowiązany jest wypełnić wniosek on - line na stornie www.stypednia-pomostowe.pl w terminie od 1 lipca do 17 sierpnia 2016 r., a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników winien przekazać do Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy (ul. Hetmańska 38) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2016 r.

<<< WSTECZ