Informacja o teście sprawności kandydatów do klasy sportowej Taekwondo Olimpijskiego Gim i LO
Opublikowano dnia 07-04-2009 o godz. 09:22
Opracowanie: DG

Test sprawności odbędzie się 06.06.2009 o godz 10.00 na dużej sali gimnastycznej w ZS NR 5 MS przy ul. Berlinga 13. Próby testu będą obejmowały: Kandydaci do gimnazjalnej klasy sportowej o profilu Taekwondo Olimpijskie (test sprawności) * absolwenci szóstych klas szkoły podstawowej * podanie, 3 zdjęcia * pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na naukę w klasie * uczestnictwo w zajęciach naborowych (na podstawie tych zajęć trener uzyskuje informacje o zdolnościach ruchowych kandydata, szybkości uczenia się, umiejętności współpracy w grupie, jego zaangażowaniu w zajęcia oraz dyscyplinie) * opinia trenera prowadzącego zajęcia naborowe * bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami * przystąpienie do testu sprawności: Test Sprawności dla gimnazjalistów: * bieg 4x10m (próba szybkości) * skok w dal obunóż z miejsca (próba mocy kończyn dolnych) * skłon na ławeczce (próba gibkości) * w czasie 10 sekund wykonanie jak największej ilości kopnięć w packę (dowolną nogą) Kandydaci do licealnej klasy sportowej o profilu Taekwondo Olimpijskie (test sprawności) * wszyscy chętni nie tylko zawodnicy * bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami * podanie w formie elektronicznej (trzeba się zalogować na portalu https://bydgoszcz.edu.com.pl/Kandydat) * pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, 3 zdjęcia * wykaz osiągnięć (w przypadku zawodników) * opinia trenera * przystąpienie do testu sprawności: Test sprawności dla Licealistów: * bieg 4 x 10m (próba szybkosci) * skłon w przód ze stania (próba gibkości) * podciąganie na drążku - chłopcy, zwis na ugiętych ramionach na czas - dziewczęta (próba mocy kończyn górnych) * skok w dal obunóż z miejsca (próba mocy kończyn dolnych) * w czasie 10 sekund wykonanie jak największej ilości naprzemiennych kopnięć w packę (koordynacja ruchowa)
<<< WSTECZ