WYPRAWKA SZKOLNA 2011/2012
Opublikowano dnia 01-09-2011 o godz. 20:06
Opracowanie: SL

Do dnia 5 września 2011 należy złożyć wniosek (w sekretariacie szkoły) o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników objęci są uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę: - w klasie III gimnazjum, - uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomocy udziela się : 1) uczniom klasy III gimnazjum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 351 zł netto, 2) uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza obowiązujące kryterium dochodowe, ale w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała, ciężka choroba, alkoholizm, klęska żywiołowa), 3) uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczeń może otrzymać pomoc ze względu na spełnianie jednego z trzech wymienionych wyżej kryteriów: - jeśli jest to kryterium dochodowe, rodzic przedstawia zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w uzasadnionych przypadkach stosowne oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedstawia się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego, - jeśli jest to sytuacja stanowiąca jeden z przypadków wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała, ciężka choroba, alkoholizm, klęska żywiołowa) do wniosku należy dołączyć wyłącznie uzasadnienie, czyli opis sytuacji w rodzinie. - jeśli uczeń jest niepełnosprawny do wniosku należy dołączyć wyłącznie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Sylwia Lewandowska pedagog szkolny Zespół Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego
<<< WSTECZ