Szczęśliwy numerek
 
 
14
Numerek ważny w środę
20 stycznia 2021 roku
 
 
Kalendarz roku szkolnego
 
 
 
 
Informacje
 
 
Dzisiaj jest czwartek
21 stycznia 2021 roku


Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Patrokles, Epifani, Jarosław, Jarosława, Krystiana, Józefa, Awit, Awita
Prognoza pogody
Bydgoszcz
Pogoda - Bydgoszcz
 
 
Statystyki
 
 

STATYSTYKI WEJŚĆ
NA STRONĘ SZKOŁY
od dnia 20.10.2012 roku

Łączna ilość wejść:
6 266 080

Jest to Twoja 1 wizyta
z adresu IP 184.72.102.217
od dnia 3.06.2013 roku

Chcesz zobaczyć więcej
KLIKNIJ TUTAJ

 
 
Inne
 
 
Deklaracja
dostępności
Erasmus
Oficjalna strona firmy uczniowskiej w XV Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy

SEKRETARIAT SZKOLNY

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 8:00 - 16:00
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 15:00
wtorek 8:00 - 15:00
środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 15:00
piątek 8:00 - 15:00

st.piel.dypl. Alicja Rapicka


PEDAGOG

Godziny pracy:
Poniedziałek 09:00 – 14:00
Wtorek 13:00 – 16:00
Środa 08:00 – 13:00
Czwartek 09:00 – 12:00
Piątek 08:00 – 12:00

mgr Karolina Kowalska

e-mail: pedagog@liceumxv.edu.pl


PSYCHOLOG SPORTU

Godziny pracy:
Wtorek 10:00 – 14:30
Środa 12:00 – 16:00
Czwartek 11:30 – 16:00

mgr Marta Krakowiak

e-mail: psychologsportu@liceumxv.edu.pl


INSPEKTOR DS. BHP

Godziny pracy:
ŚRODA 8:00 – 15:30
CZWARTEK 8:00-15:30

mgr Dorota Gawronek

 
 
 
 
 Zapraszamy uczniów bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych poniższą tematyką na

 

Konkurs Historii Dyplomacji im. Leona Wasilewskiego

 

Pojęcie dyplomacji jest bardzo szerokie. Słownik stosunków międzynarodowych (Warszawa 1996, s. 30) określa nim takie dziedziny życia politycznego, jak: zewnętrzna działalność organów państwa realizująca jego politykę zagraniczną, inicjatywy i polityczne oddziaływania, rokowania i negocjacje, misje specjalne, także specyficzne metody wykorzystywane w polityce zagranicznej i w stosunkach międzynarodowych oraz ludzi pracujących w służbie zagranicznej państwa. Chcieliby­śmy aby Konkurs objął wszystkie te zagadnienia w perspektywie historycznej, od starożytności aż do współczesności.

Naszym zdaniem, znajomość historii dyplomacji, polityki zagranicznej, stosunków międzyna­rodowych i myśli politycznej jest jedną z podstaw pozwalających na właściwą analizę otaczającej nas rzeczywistości społecznej i politycznej. Umiejętność interpretacji przeszłości i wskazania pro­cesów wynikających z powstałych koncepcji i ich realizacji może stać się przyczynkiem do zada­wania py­tań i poszukiwania odpowiedzi na nurtujące, czasem niezrozumiałe, zagadnienia współcze­snych za­leżności, sojuszy i wrogości.

Mamy nadzieję, że proponowany przez nas Konkurs okaże się godnym wyzwaniem dla ak­tywnej młodzieży.

 

Regulamin

 

§ 1

Organizatorzy Konkursu

1.      Konkurs Historii Dyplomacji im. Leona Wasilewskiego (dalej zwany „Konkursem”), organi­zowany jest przez:

                        XV Liceum Ogólnokształcące

                        ul. Berlinga 13

                        85-796 Bydgoszcz

2.      Nadzór nad realizacją i przebiegiem Konkursu pełni Przewodniczący Konkursu – mgr Da­niel Piotrowski.

3.      Informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej www.liceumxv.edu.pl w odnośniku „Konkursy”.

 

§ 2

Zasięg Konkursu

1.      Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych za­interesowanych problematyką historii dyplomacji i zagadnieniami polityki zagranicznej.

2.      Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów – organizatorzy nie wprowadzają limi­tów liczbowych ograniczających udział w Konkursie uczniów pochodzących z tej samej pla­cówki.

 

§ 3

Cele Konkursu

Konkurs organizowany jest w celu:

1.      Promowania wiedzy o historii dyplomacji, polityki zagranicznej i myśli politycznej.

2.      Rozbudzania zainteresowań i rozwijania uzdolnień uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3.      Wdrażania uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych i po­nadprzedmiotowych.

4.      Rozpoznanie ukrytych uzdolnień uczniów.

5.      Stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji dla uczniów oraz platformy wy­miany myśli kształtującej rzeczywistość społeczno-polityczną.

 

§ 4

Struktura Konkursu

1.      Konkurs składa się z dwóch etapów.

2.      Etap pierwszy – eliminacje – stworzenie przez uczestników eseju historycznego na jeden z wybranych tematów wskazanych w § 5. Wprowadza się ograniczenie ilościowe - maksymalnie do 10 stron znormalizowanego tekstu. Praca może zawierać podstawowe elementy aparatu naukowego, np. przypisy, bibliografia. Uczestnik dostarcza pracę poprzez pocztę elektroniczną do 14 czerwca 2015 na adres podany w § 10.

3.      Etap drugi – ogłoszenie wyników nastąpi poprzez stronę internetową XV LO. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego spotkania w XV LO.

4.      Skład Komisji Konkursowej ustalają organizatorzy Konkursu.

 

§ 5

Tematyka prac konkursowych

W edycji Konkursu w roku szkolnym 2014/2015 uczestnicy wybierają jeden z poniższych tematów.

1.      Władysław Bartoszewski w procesie powstania i ewolucji polskiej polityki zagranicznej po 1989 r.

2.      Polska i Ukraina – dzieląca przeszłość czy wspólna historia?

3.      Rewizja polityki zagranicznej współczesnego państwa polskiego. Zostań kreatorem nowych idei!

 

§ 6

Terminarz Konkursu

1.      Zgłoszenia uczestników Konkursu – do 31 maja 2015 (patrz § 10).

2.      Etap pierwszy –  trwa do 14 czerwca 2015.

3.      Etap drugi – ogłoszenie wyników – 18 czerwca 2015;

22 czerwca 2015 – uroczysty finał i wręczenie nagród: XV LO, ul Berlinga 13, 85-796 Bydgoszcz (godzina spotkania zostanie podana w osobnym komunikacie).

 

§ 7

Wymogi formalne dotyczące prac konkursowych

1.      Treść eseju zapisana w pliku tekstowym utworzonym w edytorze LibreOffice Writer lub MS Word (preferowany format .odt lub .ppt).

2.      Tytuł przesłanego pliku: Nazwisko i imię, Szkoła.

3.      Tekst znormalizowany obejmuje: marginesy 2,5; czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5.

4.      Organizator zastrzega, że przekazane pliki z esejami nie podlegają zwrotowi.

5.      Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z § 10 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

 

§ 8

Kryteria oceny eseju

1.      Oceny dokonywać będzie Komisja Konkursowa, której skład ustalają organizatorzy spośród specjalistów w dziedzinie historii, politologii, stosunków międzynarodowych, historii myśli politycznej.

2.      Każdy esej będzie oceniany zgodnie z wymogami matury na poziomie rozszerzonym oraz obejmujący:

a)      oryginalność podjęcia tematu,

b)      wiedzę merytoryczną jaką wykaże uczestnik Konkursu,

c)      umiejętność uporządkowanej i spójnej interpretacji zagadnienia, formułowania proble­mów badawczych,

d)     umiejętność werbalizowania własnego stanowiska i jego naukowej argumentacji,

e)      przestrzeganie zasad poprawności językowej i komunikacji stosownej do sytuacji.

3.      Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1.      W przypadku powstania kwestii wątpliwych, spornych lub nieprzewidzianych, organizato­rzy zastrzegają sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji, od której nie przysługuje odwoła­nie.

2.      Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu Konkursu.

3.      Organizator przewiduje nagrody i dyplomy dla uczestników Konkursu.

4.      Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres e-mail Konkursu:

danielpiotrowski.xvlo@gmail.com

 

§ 10

Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie

1.      Zgłoszenia przyjmowane będą tylko pocztą elektroniczną na adres:

danielpiotrowski.xvlo@gmail.com

2.      Treść zgłoszenia składa się z następujących punktów:

a)      nazwa i adres szkoły,

b)      imię i nazwisko ucznia/uczniów, klasa, profil klasy,

c)      adres e-mail ucznia,

d)     pełna nazwa wybranego tematu,

e)      imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

f)       e-mail nauczyciela prowadzącego lub nr telefonu do kontaktu.


Autorem i opiekunem strony jest Marcin Maćkiewicz - admin@liceumxv.edu.pl            stat4u